The INTERNATIONAL HISTORY OF MUSIC EDUCATION Website
A project of ISME’s History Standing Committee
Guido d’Arezzo
Guidonian Hand
ISME Website History Standing Committee IHME Homepage LITHUANIA - Key Reference Lithuania: The continuous assertion of national identity by Rūta Girdzijauskienė and Emilija Sakadolskis  This book chapter is a key reference for the historical development of music education in Lithuania. It was published as Chapter 6 in The Origins and Foundations of Music Education: International Perspectives, edited by Gordon Cox and Robin Stevens. This book is available in hardcopy, paperback and eBook editions and was published by Bloomsbury International, London in 2016.  For details of the second and expanded edition, click on the appropriate icon below to go to the following link:       Bloomsbury Academic - http://www.bloomsbury.com/uk/the-origins-and-foundations-of-music-education-9781474229128/ The book is also available from other suppliers including Amazon, Google Books, Book Repository, etc.  The following list of references utilised by the authors in the writing of this chapter may be a useful source of information for scholars and researchers interested in the history of music education in Lithuania. Budzinauskienė, L. (2008), ‘Muzikinis ugdymas Lietuvoje XVIII a. pabaigoje – XIX amžiuje. Bažnyčių mokyklos’ (Music education in Lithuania from the end of the 18th century. through the 19th century Church schools), Menotyra 15 (1), 13–24. Daugirdas, R. (1978), ‘Ar prisimeni muzikos mokytojo pavardę?’ (Do you remember the name of the music teacher?), Kultūros barai, 158, 10–11. Dikčius, P. (1983), ‘Jausti, suvokti, gėrėtis’ (To feel, perceive and delight), Tiesa,12 February 1983: 2. Dimentman, B. (1983). ‘Kabalevsky: Music Educator. International Journal of Music Education, 1, 35–38. Ford, G.B. (ed. and transl.) (1971), The Old Lithuanian Catechism of Martynas Mažvydas (1547), Assen: Van Gorcum. Gaidamavičienė, R. and Marcinkevičius, Z. (1968), ‘Muzikinis paruošimas’ (Musical training), Tarybinis mokytojas, 77. Genzelis, B. (2009), ‘Apie dvejopus standartus’ (About double standards), Bernardinai.lt, 10 January 2010, http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2009-01-10-bronislavas-genzelis-apie-dvejopus-standartus/26778 (accessed 17 December 2015). Jareckaitė, S. (2006), Muzikinis ugdymas Vakarų Europoje ir Lietuvoje: teorija ir praktika nuo Antikos laikų iki XX a. pradžios (Music education in Western Europe and Lithuania: Theory and Practice from antiquity until the beginning of the 20th century), Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. Jareckaitė, S. and Rimkutė-Jankuvienė, S. (2010), Šiuolaikinio muzikinio ugdymo sistemos (Contemporary systems of music education), Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. Jurginis, J. and Lukšaitė, I. (1981), Lietuvos kultūros istorijos bruožai (Features of Lithuanian cultural history), Vilnius: Mokslas. Kabalevsky, D. (1993), ‘The basic principles and methods of a new music syllabus for general education schools’,The Quarterly Journal of Music Teaching and Learning, 4 (3), 10–22. Karčiauskienė, M., Lukšienė, M., Žukauskas, K., Gučas, A., Laužikas, J. Ročka, M., et al. (1983), Lietuvos mokyklos ir pedagoginės minties istorijos bruožai (Historical features of Lithuania’s schools and educational thought), Vilnius: Mokslas. Kievišas, J. (1980), ‘Kokia bus Sistema?’(What will the system be like?), Literatūra ir menas,15 March 1980. Krakauskaitė, V. (1965), Kai kurie muzikinio auklėjimo klausimai: metodinė medžiaga (Selected issues in music education: Methodology), Vilnius: Lithuanian SSR Council of Ministers. Krakauskaitė, V. (1967), Kaip mokyti muzikos pradinėse klasėse (How to teach music in the primary grades), Kaunas: Šviesa, Landsbergis, V. (1980), ‘Apie du banginius ir keturiasdešimt riestainių’ (Of two whales and forty bagels), Literatūra ir menas,12 July 1980. Lukšienė, M. (2014), Educating for Freedom, Vilnius: Alma littera. Marcinkevičius, Z. (1979), ‘Muzikos klausymo ir atlikimo vienovė’ (The unity of music listening and performance), Tarybinė mokykla, 3. Minginas, J. (2007), Edukacinė komisija ir Lietuvos pradžios mokykla (The Education Commission and the Lithuanian primary school), Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla. Petrauskaitė, D. (2009), ‘Muzikinio švietimo padėtis bendrojo lavinimo mokyklose’ (The state of music education in general education schools), in A. Ambrazas (ed.), Lietuvos muzikos istorija: Vol. 2. Nepriklausomybės metai 1918–1940, Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, pp. 272–85. Račkauskas, J. (1968), ‘The First National System of Education in Europe: The Commission for National Education of the Kingdom of Poland and the Grand Duchy of Lithuania (1773–1794)’, Lituanus 14(4), http://www.lituanus.org/1968/68_4_01Rackauskas.html (accessed 17 December 2015). Ramoškaitė, Ž. (2000), ‘Liudviko Rėzos “Dainos Oder Litthauische Volkslieder”: Muzikinis kontekstas ir reikšmė’ (Liudvikas Rėza’s “Dainos Oder Litthauische Volkslieder”: Musical context and siginificance), Tautosakos darbai 13, 116–26. Stašaitis, S. (2009), ‘Istorija Lietuvos mokykloje 1940–1941 metais: tautiškumo naikinimas ir sovietinės ideologijos diegimas’ (History teaching in Lithuania’s schools in 1940–1941: The destruction of national identity and the implementation of Soviet ideology), Istorija, 70, 39–52. Tamulaitienė, A. (1999), Pradinės mokyklos mokytojų rengimas (The preparation of primary school teachers), Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla. Visockienė, A. (1983), ‘Muzikinės kultūros labui’(For the benefit of musical culture), Tarybinis mokytojas, 11 November 1983. ISME Website History Standing Committee IHME Homepage Copyright © 2014 History Standing Committee, International Society for Music Education (ISME)